เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กุศลกรรมบท ๑๐ (๑)


กุศลกรรมบท ๑๐ (ทางแห่งกุศลกรรม, ทางทำความดี, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุคติ – Kusala-kmappamatha : wholesome course of action) ว่าโดยหัวข้อย่อ ดังนี้

ก. กายกรรม ๓ (การกระทำทางกาย – Kayakamma : bodily action)
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี* (เว้นจากปลงชีวิต – Panatipata veramani : abstention from killing)
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมย – Adinnadana : abstention from taking what is not given)
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม – Kamesumicchacara : abstention from sexual misconduct)

ข. วจีกรรม ๔ (การกระทำทางวาจา – Vacikamma : verbal action)
๔. มุสาวาทาเวรมณี (เว้นจากการพูดเท็จ – Musavada : abstention from false speech)
๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากการพูดส่อเสียด – Pisunaya vacaya : abstention from tale-bearing)
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากพูดคำหยาบ – Pharusaya vacaya : abstention from harsh speech)
๗. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ – Samphappalapa : abstention from vain talk or gossip)

ค. มโนกรรม ๓ (การกระทำทางใจ – Manokamma : mental action)
๘. อนภิชฺฌา (ความไม่คิดเพ่งเล็กอยากได้ของเขา – Anabhijjha : non-convetousness)
๙. อพฺยาปาท (ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น – Abyapada : non-illwill)
๑๐. สมฺมาทิฏฺฐิ (ความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม – Sammaditthi : right view)


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
Dictionary of Buddhism
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)

ISBN 974-8357-89-9
พิมพ์ที่ บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด

*เวรมณี แปลว่า “เจตนาที่ทำให้เว้น” หรือ “เจตนาที่ตรงข้าม” เมื่อจะแปลให้เต็มความ จึงควรแปลว่า “การกระทำที่ว่างจากการคิดเบียดเบียน” หรือ “การทำดีที่ตรงข้ามกับการเบียดเบียนชีวิต” ดังนี้เป็นต้น

D.III 269,290. ที.ปา.11/360/284; 471/337. (

อักษรย่อชื่อคัมภีร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น