เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อานิสงส์ของการเป็น ‘นิสิตสาวิกาสิกขาลัย’สาวิกาสิกขาลัย
จินตนา เฉลิมชัยกิจ


จากประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจมากว่า 40 ปี ท่ามกลาง
การแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องเป็นหนึ่ง ทุกปียอดขายต้องเติบโตและมีกำไร
ชีวิตต้องตื่นอยู่กว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน วนเวียนอยู่กับการทำงาน ๆ ๆ การ
แก้ปัญหา ๆ ๆ การรับผล ๆ ๆ เผชิญกับสิ่งนอกกายตลอดเวลา
ด้วยวัยกว่า 60 ปี ลืมนับอายุไปชั่วประเดี๋ยวเดียว เลข 6 ก็มานั่ง
รอท่าเสียแล้ว เอ๊ะ! ดิฉันเป็น สว. (สูงวัย) เสียแล้วหรือนี่ โอ้! อนิจจัง -
อนัตตา ยามเป็นวัยรุ่นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็เป็นสมาชิกชมรมพุทธฯ
ได้ติดตามพระบวชใหม่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์-
ธานีตั้งแต่ปี2513 เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” ก็เพียง
ได้“รู้จัก”ภาพปฏิจจสมุปบาท เป็นรูปกาฬจักร (วงล้ออันมืดดำ) แต่ไม่ได้
“รับรู้”หรือ“เข้าใจ” ในปฏิจจสมุปบาทเลย จนกระทั่งได้มาเป็นนิสิตของ
สาวิกาสิกขาลัย จึงเข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใน
พระพุทธศาสนา กล่าวโดยเฉพาะเรื่องการเกิดขึ้นและการดับไปของ
ความทุกข์ ซึ่งรวดเร็วรุนแรงเหมือนสายฟ้าแลบ มีอยู่ในชีวิตประจำวัน
ของเราทุกคน วันหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นได้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ ในรอบหนึ่ง ๆ
ประกอบด้วยปฏิจจสมุปบาท 11 อาการ 12 องค์ อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น ติดต่อกันไป โดยเริ่มจากอวิชชา (ความไม่รู้) ทำให้เกิดสังขาร
(การปรุงแต่ง) สังขารทำให้เกิดวิญญาณ (การรับรู้อารมณ์) เป็นต้น
(ซึ่งเท่ากับได้รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยรุ่น แต่ก็“เข้าไม่ถึง”
แก่นแท้ของธรรมะเสียที)
แม้ดิฉันจะสนใจเรื่องธรรมะอยู่เป็นทุนเดิม แต่ด้วยวิถีของการ
เริ่มต้นทำงาน ทำให้ติด “กับดัก” อยู่ที่เรื่องภายนอกตัวเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งกว่าจะตั้งหลักเรียนรู้จริงจังแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ เวลาก็ล่วงเลยไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สาย และที่จำได้แม่นยำนั้น ท่าน
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะพูดเสมอๆ ว่า “กระทบแล้วต้องไม่กระเทือน”
“ปัญหา (ทุกข์) มีไว้ให้เห็น ไม่มีไว้ให้เป็น” เช่น แต่เดิมดิฉันเป็นคน
ใจร้อน โกรธง่าย แต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรม ส่งผลให้จิตใจสงบลง รู้เท่าทัน
อารมณ์ได้เร็วขึ้น ระงับความโกรธได้ และมีสติกลับมาเร็วขึ้น ปัญญาก็เกิด
สัมปชัญญะก็ทำหน้าที่ได้ทันท่วงที การได้ให้โอกาสตัวเองมาเรียนรู้ชีวิตที่
ประกอบด้วยขันธ์5 ทำให้ดิฉันรู้จัก “มองตน” ในด้านในมากกว่าการส่งจิต
ออกนอกตัวและกล่าวโทษสิ่งภายนอก จิตหรือความคิดเรานิ่งสงบมากขึ้น
ตามธรรมชาติเดิมแท้ของมันคือจิตเดิมประภัสสร จิตเดิมว่าง และธาตุแท้
ใฝ่ดี ละชั่ว แสวงจุดขาวรอด เข้าใจคำว่า “ธรรมะ” ว่ามาจากธรรมชาติ
ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้น- ตั้งอยู่- ดับไป เป็นอนิจจัง มีนันทิ(ความพอใจยินดี)
ในสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ อยู่ในสัจจะแห่งอนัตตาธรรม อันมีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวกู-
ของกู
กล่าวโดยสรุปก็คือ การได้มาเป็นนิสิตของสาวิกาสิกขาลัย ณ เสถียร-
ธรรมสถาน ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวงจรของชีวิตที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบได้ และ
ที่สำคัญก็คือ ทำให้รู้วิธีที่จะระงับความโกรธ ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นมาก
ยิ่งขึ้น...
ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะที่สาวิกา
สิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

จินตนา เฉลิมชัยกิจ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตรุ่น 1 สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและ
น้ำหอม บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด กรรมการบริษัท
แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการบริษัทอี.พี.เอฟ. จำกัด กรรมการบริษัททีเวย์ จำกัด อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการฝ่ายหาทุนมูลนิธิสัมมาชีพ กรรมการที่ปรึกษาสำนักพิมพ์สุขภาพใจ บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1 ความคิดเห็น: