เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมทำให้งาม...


ธรรมทำให้งาม ๒ (Sobhanakarana-dhamma : gracing virtues)
๑. ขันติ (ความอดทน, อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ – Khanti : patience : forbearance; tolerance)
๒. โสรัจจะ (ความเสงี่ยม, อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม – Soraaca : modesty ; meekness)

Vin.I.349; A.I.94. วินย.5/244/335; องฺ.ทุก. 20/410/118. (อักษรย่อชื่อคัมภีร์)


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Dictionary of Buddhism

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) ISBN 974-8357-89-9


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น