เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การพ้นจาก "มาร" และ "บ่วงแห่งมาร"


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
บรรดาทางทั้งหลาย “มรรคมีองค์ ๘” ประเสริฐที่สุด
บรรดาบททั้งหลาย บท ๔ คือ “อริยสัจ” ประเสริฐที่สุด
บรรดาธรรมทั้งหลาย “วิราคะ” คือการปราศจากความกำหนดยินดี ประเสริฐที่สุด
บรรดาสัตว์สองเท้า “พระตถาคตเจ้า” ประเสริฐที่สุด

มรรคมีองค์ ๘ นี้แล... เป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรคมีองค์ ๘ นี้ อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามมิได้

เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติ เพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไป

ความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้น...

เมื่อปฏิบัติตนดังนี้ พวกเธอจะพ้นจาก “มาร” และ “บ่วงแห่งมาร”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น